Obchodní podmínky pro provoz internetové prodejny

Zákazník je povinen se před nákupem seznámit s mými obchodními podmínkami:

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem tohoto serveru a současně označený jako prodávající je: Michal Odstrčil, IČ: 04396715, sídlo: Preslova 19, 602 00 Brno, tel.: 777 652 482, e-mail: levin01@seznam.cz nebo info@legion-etrangere.cz. Provozovatel serveru prohlašuje, že všechna data, jakož i ostatní informace, uvedená na tomto serveru jsou pravdivá a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky. Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží ze sortimentu uvedeného na internetové stránce prodávajícího legion-etrangere.cz prostřednictvím internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při nákupu v internetovém obchodě. Komunikace se zákazníkem probíhá telefonicky. elektronicky nebo osobně. V komunikaci e-mailem je nutné používat mé e-mailové adresy zde uvedených. V případech reklamací pak poštou nebo osobně.

II. Objednávka, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výši ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti atd.), zejména při ceně vyšší než 2.000,- kč, vždy oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem potvrdit, považuje se objednávka za neplatnou.

III. Dodací podmínky, termín

Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího nadepsané ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné nebo nezvolí-li osobní vyzvednutí po předchozí telefonické domluvě. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí nebo předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání a zaplacení zboží. Prodávající dodá zboží do 7 dní, nedodá-li prrodávající zboží kupujícímu v této lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit. Dodací lhůty se netykají zboží patřícího do kategorie "Do měsíce, Připravuje se," u něhož mohou být dodací lhůty delší. O konkrétní dodací lhůtě u jednotlivého zboží, patřícího do kategorií uvedených v předchozí větě, je kupující informován e-mailovou zprávou. Zboží bude dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání účastníků požadavky speciální. 

IV. Platební podmínky

Kupní cena zboží je splatná proti převzetí zboží. V případě zásilek zaplatí tyto náklady stejným způsobem jako cenu zboží kupující, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené přepravy. Dojde-li v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek, bude dopravné účtováno jen u jedné z objednávek. V případě, že kupující zahrne do objednávky i zboží, které se vyrábí na zakázku nebo se musí objednat přímo z Francie, oznámí tuto skutečnost prodávající neprodleně kupujícímu, a to označením u popisu zboží či jeho zařazením do patřičné kategorie. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, zda se má zboží zasílat postupně nebo kompletně s poslední dodávkou. V případě, že kupující neuvede způsob zasílání zboží, vyhrazuje si prodávající právo zasílat objednané zboží postupně s tím, že poštovné bude účtováno zvlášť za každou jednotlivou dodávku. Kupující může za zboží zaplatit hotově nebo bankovním převodem, na dobírku jen ověření zákazníci. Prodávající je povinen zaslat kupujícímu daňoový doklad i na pozdější vyžádání. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.

V. Záruka, reklamační řád

Prodávající zboží vybaví veškerými doklady, které se k němu vztahují a zároveň poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou Občanským zákoníkem. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným použitím a opotřebením v neodpovídajícím provozu. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do sídla jeho podnikání spolu s písemným a řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona. Prodávající bude reklamaci posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží, event. výrobci takové zboží odešle k vyjádření a vyřízení. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího bezodkladně v záruční době. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adrese: Michal Odstrčil, Preslova 19, 602 00 Brno a k reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury nebo doklad o zaplacení a dodání zboží. jehož vady jsou reklamovány.

VI. Ochrana osobních dat

Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.O ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v marketingové databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle paragrafu 5 zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření).

VII. Odstoupení od smlouvy

V případě, že kupující po obdržení zboží zjistí, že mu zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, má možnost do 14 (čtrnácti) dní ode dne převzetí zboží právo odstoupit od smlouvy. Kupujícímu budou proti vrácení zboží navráceny peníze. Vrácené zboží musí být bez zjevného používání, nepoškozené a dobře zabaleno a zajištěno proti poškození během přepravy. Vrácené zboží nemůže být zasláno na dobírku. U zboží, které bylo rozbaleno a použito, se jeho hodnota snížila - spotřebitel je povinen chybějící hodnotu finančně nahradit dle ustanovení paragrafu 458 odst. 1 Občanského zákoníku. Nejčastěji to bývá snížením vrácené kupní ceny.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky dohodnuto písemně jinak. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již odevzdanou přepravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů), uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Prodávající se zároveň zavazuje všem svým stávajícím i budoucím zákazníkům, že data uvedená zákazníkem při registraci nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě a jsou dostatečně chráněna před zneužitím.

Věřím, že toto upozornění Vás nijak nezaskočí a spíše utvrdí v přesvědčení, že hodlám jednat seriózně ke spokojenosti zákazníka.